תנאי השימוש באתר

      1.       כללי

1.1  ברוכים הבאים לאתר "אלי זוהר ניב" (להלן: "האתר").

1.2  אלי זוהר ניב (להלן: "הבעלים") מפעילה אתר זה ומאפשרת גלישה ושימוש באתר בכפוף להגבלות ולתנאים כפי שיפורטו להלן וכן להוראות כל דין.

1.3  אנא קרא בעיון עמוד זה בדבר תנאי שימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") בטרם תעשה שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש מסדירים את היחסים שבין המשתמש באתר לבין הבעלים.

1.4  בכניסתך לאתר הינך מצהיר כי קראת והבנת את ההגבלות והתנאים המפורטים להלן והינך מקבל אותם על עצמך ללא סייג.

1.5  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ומתייחסים הם גם לנשים.

1.6  הבעלים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בעת לעת. צפייה בעדכון התנאים הוא באחריות המשתמש בלבד וכל שימוש באתר לאחר עדכון שכזה מהווה הסכמתו לתנאי השימוש המעודכנים.

 

      2.       שימוש באתר

2.1  אתר זה נועד לצורך שיווקי ולסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש. המשתמש הרשום רשאי להשתמש באתר ובמידע הכלול בו בהתאם לתנאים המופרטים בעמוד זה.

2.2 השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי. אין להכניס  שינויים,להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התמונות או הפרסומים שמקורם באתר, ולעשות בהם כל שימוש לכל מטרה, מסחרית או אחרת שאינה שימוש אישי ופרטי.

2.3  הבעלים שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. הבעלים שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.

2.4  המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו.

2.5  בנסיבות בהן עשה משתמש באתר שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו, או לפי הוראות כל דין, או אשר לפי שיקול דעתה של הבעלים הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות האתר או למשתמשים אחרים, או שקיים חשד סביר כי פעל כאמור, רשאית  הבעלים למנוע ממנו את הגישה לאתר, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, מבלי צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

      3.       קניין רוחני

3.1  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, סימני המסחר, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של הבעלים או של צדדים שלישיים שנתנו הרשאה לבעלים להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, התמונות, סימני המסחר או כל מידע אחר המופיע באתר , אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

3.2   אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, ולא יעשה משתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הבעלים בהם.

3.3   תשדורת או מידע אשר יעביר משתמש רשום לאתר, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, ולא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע, והבעלים תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, הבעלים לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

 

      4.       אחריות הבעלים

4.1  כל התכנים באתר מסופקים "כמות שהם" (AS-IS).הבעלים אינה מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה לטעויות, אי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תוכנה ,חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו, לרבות נזקים העלולים להיגרם למשתמש על ידי וירוסים.

4.2  השימוש באתר ובתכניו הינם באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.

4.3  הבעלים לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כן הבעלים לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שיגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאבדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות הבעלים או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

4.4  הבעלים מנהלת ומפעילה את האתר באופן שוטף וללא הפרעות כלל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או שיבושים ו/או תקלות מעת לעת בפעילות האתר והבעלים לא תהיה אחראית בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים, והפרעות באיכות השירות ובזמינותו, וכי הבעלים לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או נזק שיגרם בשל כך- ללא קשר לסיבת התקלה.


      5.       הגנת הפרטיות

5.1  האתר מציע שירותים הדורשים רישום אקטיבי של המשתמש לאתר. הרישום כולל מתן פרטיים אישיים כגון: שם, תיבת דואר אלקטרוני, חתימה על שאלון אלקטרוני וכדומה.

5.2  יודגש כי רישום לשירותים באתר, ייעשה על פי החלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של המשתמש.

5.3  משתמש שייבחר להירשם לאתר, נותן הסכמתו לבעלים לקבלת מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המשתמש לגוף המפרסם. המשתמש יוכל להסיר את שמו ופרטיו בכל עת מיד עם קבלת הפניה.

5.4  הבעלים יהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו לצרכים מסחריים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים וכן לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר או לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

5.5  מבלי לגרוע מזכויות הבעלים כאמור, מתחייב לעשות ככל שביכולתן להגנת המידע הפרטי שנמסר לה על ידי המשתמש. הבעלים לא ימסור את פרטי המשתמש לכל צד שלישי פרט לגורמים האחראים על תפעול האתר, וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי החלטת או הוראת בית המשפט. בשל אופיו של האתר ולמרות שהבעלים נוקט אמצעים סבירים לאבטחתו, ייתכן ויעלה בידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים, לחדור לאתר, להיחשף למידע בו ולנקוט בפעולות כלשהן ביחס למידע האמור. הבעלים לא יהיה אחראית במקרה ויעלה בידי צדדים שלישיים לחדור למידע באתר או במערכות הבעלים ו/או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.


       6.       תכנים האסורים לפרסום

           בכתיבת תגובות, השתתפות בפורומים ובהרשמה לשירותים חל איסור על פרסום התכנים להלן:

6.1  כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים- לרבות אך מבלי לגרוע, זכויות יוצרים או סימני מסחר.

6.2  כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.

6.3  דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, מסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (unsolicited bulk mail), וכיוצ"ב.

6.4  כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מעונם ודרכי ההתקשרות עמם.

6.5  כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות אך מבלי לגרוע,תוכנות עוינות הידועות כ"סוס טרויאני", תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקים וכיוצ"ב.

6.6  סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

6.7  על תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.

6.8  כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע, על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט, פרטיים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים
וכיוצ"ב.

6.9  כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או גזעני.

6.10  כל מידע העלול להטעות צרכן.

6.11 כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט.

6.12 כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיוצ"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.


      7.       פרסומות

7.1  ככל שבאתר יתפרסמו על ידי צדדים שלישיים מודעות פרסומת, לא יישא הבעלים באחריות לתוכנן והפרסום באתר אינו מהווה בשום צורה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

7.2  במידה ותעשה עסקה בין משתמש באתר לבין הגוף המפרסם הרי שעסקה זו הינה בין הצדדים לה בלבד ואין לבעלים כל אחריות בנוגע לעסקה זו ותוצאותיה.

 

      8.       שונות

8.1   הבעלים שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר, בכל עת, בו הפרת את תנאי השימוש, כל דין, הוראה אחרת או באם יחליט הבעלים כי ביצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו הבעלים לא אחראי לכל הפסד, הוצאה או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו לך.

8.2   על המידע המצוי באתר זה, גישתך אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת.

חזרה לדף הבית

לייעוץ וקביעת פגישה

054-4313245

קשה לכם להגיע לפגישת ייעוץ?


פגישות בסקייפ ובטלפון!

הטור שלי ב- Ynet הורים

לשאלות

לשאלות מכל סוג - אתם מוזמנים לפנות לפורום הורים

הרשמה לניוזלטר

לקבלת עידכונים וטיפים


דואר אלקטרוני:

קטגוריות